SCRA Examination Centres

 • Agartala
 • Ahmedabad
 • Aizawl
 • Allahabad
 • Bangalore
 • Bareilly
 • Bhopal
 • Chandigarh
 • Chennai
 • Cuttack
 • Dehradun
 • Delhi
 • Dharwad
 • Dispur
 • Gangtok
 • Hyderabad
 • Imphal
 • Itanagar
 • Jaipur
 • Jammu
 • Jorhat
 • Kochi
 • Kohima
 • Kolkata
 • Lucknow
 • Madurai
 • Mumbai
 • Nagpur
 • Panaji (Goa)
 • Patna
 • Port Blair
 • Raipur
 • Ranchi
 • Sambalpur
 • Shillong
 • Shimla
 • Srinagar
 • Thiruvananthapuram
 • Tirupati
 • Udaipur
 • Vishakhapatnam